← Back to Genealogies

Katie Peters Collection: Index

Description

The Genealogical Collection at the CMBS is known as the Katie Peters Genealogical Collection. In 1986, Katie Peters donated her collection of genealogical materials. The biggest portion consisted of 200 binders of family genealogies, 400 binders of genealogical materials such as newspaper clippings and obituaries, about 66,000 index cards, and some church registers. She saw this as her God-given ministry. Since this donation of valuable records has been received, the Centre has added other genealogical materials, such as published genealogies, and placed them in the Katie Peters Genealogical Collection in the CMBS library.

Files

Index to unpublished genealogies in the Katie Peters Collection

The volume numbers after each family name refer to particular unpublished genealogies identified by those numbers. These are the genealogies where the family name in question appears in the early generations of the genealogy. See the Bartsch example that follows.

 • Bartsch: 5, 34, 100

In this case, the family name Bartsch appears in the early generations (i.e., probably before 1850) in the unpublished genealogies numbered 5, 34 and 100.

 1. A Bartsch collection
 2. An Ens/Enns/Entz collection
 3. A Martens collection

——————————————————————————

 • Abrahams: 2, 3, 49, 135, 151, 169
 • Adrian: 79, 81, 156, 170
 • Alberts: 149
 • Albrech: t 25, 124
 • Andres: 1, 5, 25, 26, 28, 40, 66, 74, 100, 112, 131, 143, 152, 153
 • Ashmann: 64
 • Baerg: 2, 3, 46, 57, 58, 74, 86, 88, 101, 102, 173
 • Baerkman: 26, 136
 • Balzer: 38, 84, 119, 139, 156
 • Banman: 45, 70, 115, 126, 139
 • Bargman: 175
 • Barkman: 4, 75, 88, 129, 130, 174, 125.5
 • Bartel: 9, 39, 53, 54, 64, 82, 87, 97, 120, 124, 139, 142, 156
 • Bartsch: 5, 34, 100
 • Bauer: 15
 • Becker: 6, 31, 46, 93, 104, 125, 138, 142, 155, 157, 159, 169, 78.1, 125.5
 • Benke: 16
 • Berg: 17, 25, 73, 139, 145, 164, 78.1
 • Bergen: 2, 3, 5, 7, 9, 18, 45, 55, 60, 79, 86, 112, 115, 119, 120, 150, 176, 78.1, 116.1b
 • Bergman: 1, 4, 8, 25, 43, 53, 60, 70, 77, 78, 93, 100
 • Bergmann: 4, 8, 117, 144, 124.0
 • Bestvater: 30, 83
 • Blatz: 39
 • Block: 9, 45, 54, 93, 126, 158, 161, 78.1, 125.5
 • Bock: 29, 46, 52
 • Boerens: 23.0
 • Boese: 1, 10, 16, 41, 159
 • Boettger: 53
 • Boldt: 62, 75, 176
 • Born: 11, 37, 50, 56, 114, 174
 • Bornn: 12
 • Boschman: 41, 63, 151
 • Boschmann: 132, 133
 • Brandt: 11, 53, 72, 105, 166
 • Brauel: 131
 • Brauer: 149
 • Braul: 67
 • Braun: 2, 8, 13, 18, 23–25, 39, 45, 50, 51, 57, 59, 64, 71, 86, 97, 100, 102, 103, 115, 119, 132, 136, 140, 149, 151, 170, 177
 • Brown: 13
 • Brucks: 14
 • Brzeski: 25
 • Bueckert: 18, 20, 22, 51, 73, 118, 165
 • Buhler: 2, 5, 52, 80
 • Buhr: 15, 23, 24, 45, 72
 • Buller: 3, 16, 31, 125, 138, 151, 155, 157, 158, 165, 169
 • Bullers: 6
 • Buschman: 10
 • Claahsen: 86.1
 • Classen: 25, 48
 • Cornels: 125
 • Cornelsen: 54, 155
 • Cornelson: 57, 76
 • Cornies: 17, 95, 174, 86.1
 • Dahl: 32, 116.1b
 • De: 61, 62, 65
 • Decker: 6, 16, 31, 109, 159, 162, 78.1
 • Deckert: 159
 • Defehr: 18, 80, 115, 116.1b
 • Delesky: 8, 64
 • Derksen: 13, 20, 22, 41, 47, 51, 74, 86, 103, 112, 140, 161
 • Deveer: 145
 • Dick: 1, 4, 8, 33, 44, 46, 47, 81, 86, 101, 127, 166, 169
 • Dicken: 86.1
 • Dirks: 10, 93, 155, 159, 18.5, 125.5
 • Dirksen: 85
 • Doell: 16, 19, 29, 100
 • Doerksen: 19, 21, 136, 151
 • Doleski: 5
 • Dosso: 157
 • Dreher: 124
 • Driedger: 55, 71, 72, 78, 109, 164, 171
 • Driediger: 15
 • Dueck: 1, 14, 17, 21, 25, 27, 28, 36, 41, 51, 74, 86, 89, 93, 94, 97, 102, 105, 106, 116, 123, 127, 131, 133, 134, 145, 154, 156, 174–176
 • Dueckman: 114
 • Duerks: 163
 • Duerksen: 20–22, 37, 47, 51, 54, 57, 64, 114, 128, 142, 151
 • Dyck: 5, 7–10, 13–15, 19, 20, 22–26, 29, 30, 34, 36, 37, 39–41, 43–48, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 65, 68, 70, 72, 77, 91, 101, 112, 126, 131, 135, 140, 146, 147, 149, 152, 153, 161, 165, 171, 23.0, 78.1, 78.1, 116.1b
 • Eck: 16, 31, 169
 • Eckert: 2, 161
 • Ediger: 32, 50, 79, 81, 157, 158, 125.5
 • Eidse: 89
 • Eitzen: 46, 69, 77, 104, 170
 • Ekkert: 77
 • Elias: 7
 • Ellert: 46
 • Engbrecht: 33, 156
 • Enns: 1–3, 11, 34–39, 41, 47, 51, 55, 60, 61, 68, 76–78, 86, 87, 97, 99, 100, 101, 113, 118, 128, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 145, 149, 151, 165, 166, 171, 47.0, 100.1, 116.1b
 • Ens: 34, 73
 • Entz: 34, 82.5
 • Epp: 1, 4, 8, 10, 15, 19, 25, 35–37, 40–42, 45, 47, 49, 52, 66, 67, 71, 73, 77, 83, 86, 102, 114, 119, 122, 129, 130, 150, 154, 78.1, 124.0
 • Esau: 14, 43, 57, 60, 64, 86, 101, 105, 116.1b
 • Ewert: 11, 44, 54, 63, 135, 161
 • Falk: 9, 21, 29, 45, 51, 73, 77, 87, 101, 115, 143, 149, 165
 • Fast: 1–4, 13, 17, 23–25, 27, 28, 41, 42, 44, 46, 48, 61–68, 74, 75, 78, 79, 85, 97, 119, 149, 152, 153, 164, 166, 176
 • Federau: 75
 • Fehderau: 166
 • Fisch: 46
 • Fischer: 5
 • Flaming: 1, 46, 81, 164
 • Fleming: 176
 • Foth: 59, 87, 124
 • Fransen: 1, 161
 • Franz: 16, 37, 64, 118, 119, 47.0, 125.5
 • Franzen: 32
 • Frei: 157
 • Frey: 138
 • Friesen: 2–5, 7, 8, 11, 15, 18–24, 26, 27, 29, 34, 39, 40, 42, 45–50, 54, 57, 58, 60, 62, 64–66, 70–72, 78, 80, 81, 85, 86, 93, 97, 100, 101, 104, 116, 118, 119, 128–131, 134, 135, 140, 142–145, 149, 151, 163, 165, 166, 168, 169, 172, 124.0
 • Froese: 18, 43, 51, 52, 57, 60, 64, 76, 77, 100, 112, 128, 142, 169
 • Frusell: 157
 • Fuhrmans: 6
 • Funk: 1, 15, 19, 21, 31, 39, 44, 45, 53, 66, 69, 82, 86, 114, 123, 125, 126, 135, 146, 158, 161, 170, 100.1, 116.1b
 • Gaede: 54, 142
 • Gerbrand: 84
 • Gerbrandt: 49, 70
 • Gering: 167
 • Gerz: 77, 83
 • Giesbrecht: 39, 55, 57, 63, 64, 70, 98, 106, 118, 149
 • Ginter: 15, 48, 165
 • Glaesmann: 144
 • Goertz: 6, 38, 56, 87, 159
 • Goertzen: 19, 21, 32, 38, 46, 52, 56, 61, 77, 81, 172
 • Goerz: 86
 • Goerzen: 28, 101
 • Goosen: 26
 • Goossen: 4, 57, 75, 85, 101, 121, 151, 86.1
 • Gossen: 1, 30
 • Grabbe: 25
 • Gratz: 142
 • Groening: 16, 36, 58, 70, 165, 168
 • Grunau: 5
 • Guenter: 47
 • Guenther: 5, 35, 48, 57, 73, 75, 100, 112, 126, 128, 131, 136
 • Hamm: 13, 14, 17, 34, 41, 46, 59, 61, 65, 77, 117, 131, 136, 145, 160, 82.5
 • Harder: 5, 20–22, 29, 32, 34, 42, 45, 48, 50, 60–63, 72, 85, 98, 100, 116, 118, 121, 132, 135, 143, 145, 147, 149, 151, 164, 172, 82.5, 86.1
 • Harms: 48, 53, 64, 89, 116, 134, 135, 160, 164, 177
 • Heese: 43, 65, 101, 140, 145, 150, 154, 23.0
 • Heide: 63, 66
 • Heidebrecht: 62, 67, 136, 168, 78.1, 124.0
 • Heier: 124
 • Heinrichs: 8, 16, 19, 32, 33, 45, 49, 53, 68, 71, 74, 76, 77, 108, 115, 140
 • Heppner: 71, 72, 135, 143
 • Herfort: 163
 • Hiebert: 21, 43, 45, 57, 64, 69–71, 83, 103, 112, 135, 149, 169, 124.0
 • Hildebrand: 1, 40, 66, 68, 71, 72, 94, 100, 112, 115, 132, 151
 • Hildebrandt: 12, 28, 103, 120, 135, 136, 78.1
 • Hoeppner: 9, 13, 15, 21, 72, 145, 161
 • Holzrichter: 161
 • Hooge: 8
 • Huebert: 19, 26, 43, 49, 119, 131, 132, 149, 165, 116.1b
 • Huebner: 41, 176
 • Isaac: 34, 39, 42, 47, 48, 72, 89, 121, 128
 • Isaacs: 6, 138
 • Isaak: 4, 23, 24, 27, 73–75, 100, 109, 132, 134, 156, 163, 166, 174, 177
 • Jantz: 53, 82, 87, 125, 138, 156, 78.1
 • Jantzen: 80, 125, 78.1
 • Janz: 31
 • Janzen: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 25, 30, 33–35, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 53–55, 57, 59, 60, 62, 66–68, 71, 76–84, 95, 96, 101, 102, 115–117, 128, 132, 139, 149, 160, 161, 166, 169, 47.0, 18.5, 78.1, 116.1b
 • Jost: 139, 146
 • Just: 25
 • Kaethler: 84, 102, 150, 176
 • Kampen: 7
 • Kasdorf: 85, 140
 • Kasper: 9, 39, 52, 54, 120, 160
 • Kauenhowen: 115, 145
 • Kehler: 18, 77, 149
 • Kick: 169
 • Klassen: 1, 4, 5, 7, 9, 17, 18, 20, 22–24, 26, 28, 31, 37, 39–41, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 71, 72, 74, 76, 77, 86–89, 93, 94, 98, 101, 102, 104, 110, 112, 116, 119, 120, 123, 126, 135, 136, 140, 143, 145, 150–154, 158, 161, 165, 166, 168, 171, 172, 174, 23.0, 116.1b
 • Klatt: 87
 • Kliever: 140
 • Kliewer: 15, 46, 61, 124, 139, 156
 • Klippenstein: 135
 • Knaak: 82, 104
 • Koehn: 10, 31, 159, 169, 125.5
 • Konrad: 54, 173
 • Koop: 1, 10, 20, 22, 28, 48, 50, 88, 142, 170
 • Kop: 165
 • Kopp: 82, 161
 • Kornelsen: 90, 150, 172
 • Kornelson: 32, 89
 • Koslowsky: 5, 7, 91, 122
 • Kraft: 124
 • Krahn: 5, 12, 29, 39, 59, 76, 77, 92, 120, 126, 135, 23.0
 • Krause: 54, 87, 117, 143, 158
 • Kriegers: 132
 • Kroeger: 5, 149
 • Kroeker: 1, 11, 13, 25, 27, 37, 40, 41, 47, 48, 50, 64, 75, 78, 79, 91, 93, 94, 106, 134, 143, 164, 166, 171, 18.5, 78.1, 100.1, 124.0, 125.5
 • Kundel: 160
 • Lammert: 5
 • Lange: 17, 71, 77
 • Langemann: 17, 95
 • Lehn: 96, 149, 150
 • Leiki: 135
 • Lemke: 110
 • Lempke: 118
 • Lenzmann: 47.0
 • Lepp: 5, 20, 22, 40, 52, 83, 99, 160
 • Leppke: 70, 170
 • Letkeman: 71, 149
 • Letkemann: 7, 103, 105, 112, 78.1
 • Loepp: 4
 • Loeppky: 165
 • Loewen: 4, 5, 13, 18, 25, 41, 57, 58, 64, 71, 73, 75, 88, 93, 97, 98, 103, 109, 121, 132, 134, 149–153, 168, 116.1b, 125.5
 • Lohrenz: 136
 • Mahnhold: 55
 • Mandtler: 99
 • Martens: 2, 8, 10, 17, 30, 41, 50, 53, 55, 68, 77, 78, 88, 90, 91, 94, 100, 101, 112, 114, 118, 131, 133, 135, 137, 140, 145, 150, 154, 173, 174, 23.0, 86.1–116.1b
 • Mathies: 1, 26
 • Matthies: 41, 48, 84, 102
 • Mehl: 160
 • Mierau: 14, 19, 34, 119, 145, 82.5
 • Nachtigahl: 6, 155, 125.5
 • Nachtigahls: 138, 78.1
 • Nachtigal: 124, 125, 158
 • Neudorf: 64, 71, 72, 86, 91, 103
 • Neufeld: 1, 5–7, 9, 13, 15, 21, 25, 32, 34, 36, 37, 43–45, 48, 52, 66, 68, 72, 77, 83, 84, 90, 101, 103–106, 115, 120, 133, 135, 139, 143, 145, 163, 165, 166, 175, 124.0
 • Neumann: 78, 107
 • Neustadter: 52, 68, 100, 108, 115, 117
 • Nickel: 1, 16, 28, 52, 54, 74, 84, 88, 99, 100, 109, 110, 123, 124, 132, 134, 139, 141, 161, 169, 170
 • Niebuhr: 66, 111, 112, 149
 • Niessen: 45, 61, 164
 • Nightengale: 31
 • Nord: 142
 • Paetkau: 39, 40, 51, 52, 62, 86, 87, 109, 111, 112
 • Pankratz: 124, 125, 138, 155, 170, 125.5
 • Patzkowkski: 54
 • Patzkowski: 170
 • Pauls: 1, 5, 15, 18, 45, 52, 66, 68, 71, 77, 114, 115, 117, 136
 • Penner: 1, 5, 7, 17, 18, 20–25, 34, 39, 42, 45, 51, 52, 62, 65, 72, 83, 86, 89, 95, 97, 107, 115, 116, 119, 126, 134, 135, 137, 140, 145–147, 160, 163, 165, 23.0, 82.5, 116.1b–125.5
 • Peters: 2, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 26, 39, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 63, 68, 71, 73, 74, 77, 83, 93, 101, 108–110, 114, 115, 117–119, 135, 136, 140, 143, 145, 147, 156, 161, 171, 174, 116.1b
 • Petkau: 35, 113
 • Petker: 35, 39, 40, 51, 52, 62
 • Plenert: 10, 71, 156
 • Plennert: 120
 • Plett: 11, 19, 42, 48, 57, 63, 64, 75, 88, 97, 121, 148, 151, 157, 166
 • Poetker: 102, 114
 • Preheim: 167
 • Pries: 5, 7, 18, 20, 22, 34, 91, 122, 126, 157
 • Prieszen: 10
 • Pritzlaff: 166
 • Quapp: 4, 123
 • Quiring: 15, 54, 76, 106, 109, 145, 161, 176
 • Rabsch: 125.5
 • Radke: 8
 • Rahn: 25, 124.0
 • Rathje: 66
 • Ratzlaff: 16, 31, 64, 79, 124, 125, 138, 155, 158, 78.1
 • Ratzlaffen: 6
 • Redekop: 5, 100, 122
 • Redekopp: 7, 15, 51, 126, 149, 23.0
 • Regehr: 2, 3, 23, 24, 34, 37, 60, 86, 123, 127, 136, 151, 168, 169
 • Regier: 6, 13, 37, 43, 47, 54, 65, 85, 106, 170, 82.5, 86.1
 • Rehbrand: 145
 • Reimer: 1, 3, 4, 11, 25, 27, 46, 48, 50, 57, 68, 75, 81, 93, 97, 101, 113, 114, 116, 127–131, 136, 139, 140, 144, 145, 150, 152, 153, 158, 172, 173, 124.0
 • Rempel: 1, 8, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 26–28, 30, 35, 39, 40, 45, 51, 53, 60, 66, 68, 70, 77, 83, 86, 91, 92, 94, 98, 102, 116, 126, 129, 130, 132, 135, 136, 140, 149, 164, 175, 176
 • Retzlaff: 157, 162, 125.5
 • Richert: 6, 10, 31, 62, 125, 138, 159, 163, 78.1, 100.1
 • Riediger: 93, 123, 133, 23.0
 • Rogalsky: 160, 78.1
 • Rudy: 144
 • Rutetzki: 25
 • Sawatksy: 134
 • Sawatsky: 3, 12, 21, 39, 48, 51, 52, 64, 70, 72, 74, 86, 135, 166
 • Schapansky: 52
 • Schellenberg: 4, 20, 22, 35, 40, 42, 71, 73, 88, 116, 128, 134, 136, 140, 156
 • Schierling: 49, 136
 • Schinke: 58
 • Schmidt: 3, 6, 10, 16, 21, 23, 24, 31, 41, 53, 58, 73, 87, 90, 100–102, 124, 125, 137, 138, 140, 142, 150, 155, 158, 165, 174, 78.1, 116.1b, 125.5
 • Schneider: 71
 • Schrag: 167
 • Schroeder: 34, 67, 72, 75, 77, 79, 82, 85, 87, 93, 96, 101, 109, 121, 124, 131, 136, 139–141, 143, 145, 156, 158, 160, 169, 174, 18.5, 86.1, 100.1, 125.5
 • Schroeter: 165
 • Schultz: 63, 72, 159
 • Schulz: 38, 60, 142
 • Schwarz: 150, 23.0
 • Siebert: 42, 159
 • Siebrand: 140
 • Siemens: 5, 13, 15, 19, 20, 22, 32, 40, 43, 61, 66, 70, 83, 89, 99, 101, 112, 116, 117, 134, 149, 150, 176, 86.1
 • Smith: 142
 • Snyder: 26
 • Sommerfeld: 41, 139
 • Sparling: 125, 155, 78.1
 • Spenst: 75, 140
 • Sperling: 44, 79, 125.5
 • Starke: 142
 • Stobbe: 8, 60, 144
 • Stoesz: 72, 139, 143, 152, 153
 • Striemer: 45
 • Suckau: 60, 145
 • Suderman: 28, 34, 45, 61, 66, 87, 101, 145, 146, 170
 • Sudermann: 11, 25, 114, 140, 82.5, 116.1b
 • Sukkau: 78.1
 • Teichgraf: 104
 • Teichroeb: 147
 • Teichroew: 103
 • Telitsky: 34
 • Tessen: 159
 • Tessmann: 114
 • Thielman: 27, 148, 166
 • Thielmann: 100, 133
 • Thiesen: 72
 • Thiessen: 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 41, 44, 48, 50, 53, 55, 61, 64, 65, 72, 74, 75, 78, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 109, 119, 127, 132–135, 149, 150, 166, 169, 176, 86.1, 124.0
 • Thimm: 168
 • Thomas: 159
 • Thunen: 174
 • Tiart: 139
 • Tiessen: 20, 22, 61, 145, 82.5
 • Tilitzky: 91
 • Toews: 1, 4, 16, 25, 26, 28, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 50, 57, 63, 66, 67, 70, 72, 75, 85, 106, 107, 113, 116, 119, 121, 129–131, 135, 149, 151, 152, 153, 160, 86.1, 124.0
 • Unger: 1–3, 18, 45, 72, 89, 109, 135, 154
 • Unrau: 6, 33, 52, 65, 71, 81, 125, 138, 155, 156, 158, 169, 78.1
 • Unruh: 2, 16, 31, 32, 53, 64, 65, 71, 79, 93, 109, 124, 134, 146, 157, 159, 160, 165, 176, 116.1b, 125.5
 • Van: 26, 145
 • Vogt: 77, 112, 115, 161
 • Voht: 6, 125, 155
 • Von: 2, 3, 7, 42, 66, 121, 137
 • Voth: 37, 49, 54, 59, 61, 64, 65, 75, 79, 87, 90, 93, 124, 138–140, 145, 156, 157, 158, 160, 162–164, 168, 169, 18.5, 125.5
 • Wal: 89
 • Walde: 4, 90, 150
 • Wall: 3, 4, 12, 18, 30, 32, 45, 46, 50, 62, 72, 84, 86, 91, 101, 119, 127, 160, 161, 165, 172
 • Waltner: 167
 • Warkentin: 1, 2, 4, 11, 13, 18, 21, 26, 28, 32, 34, 37, 49, 50, 57, 60, 64, 74, 75, 86, 87, 97, 107, 114, 116, 117, 127, 128, 132, 134, 148, 151, 152, 153, 163, 166, 169, 170, 176, 47.0, 124.0
 • Wedel: 2, 3, 6, 31, 93, 124, 138, 155, 158, 167–169, 78.1
 • Wedels: 125
 • Wichert: 156
 • Wiebe: 1, 3–5, 7–10, 13, 17, 26, 30, 34, 37–39, 44–46, 48, 53, 58–61, 64, 71, 75, 77, 83, 84, 86, 93, 97, 99, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 126, 131, 132, 134, 135, 143, 144, 151, 152, 153, 163, 168, 170, 171, 78.1, 124.0
 • Wieler: 18, 25, 49, 51, 100, 139, 116.1b
 • Wiens: 4, 10, 13, 16–18, 25, 28, 34, 38, 41, 43, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 66, 75, 78, 83, 89, 94, 95, 99, 101, 102, 106, 114, 126, 128, 131, 132, 137, 140, 146, 150, 162, 168–172, 78.1, 124.0, 125.5
 • Willems: 33, 54, 67, 68, 176
 • Willms: 4, 17, 26, 67, 78, 91, 101, 123, 129, 130, 132, 136, 140, 149, 154, 161, 173–176, 78.1, 125.5
 • Winter: 112
 • Wipf: 34
 • Wittenberg: 3, 55, 93
 • Woelk: 16, 60, 132, 150
 • Woelke: 145
 • Wohlgemuth: 57, 124
 • Wolf: 161
 • Wolfe: 66
 • Wolff: 147, 149
 • Woolman: 93
 • Worms: 164
 • Zacharias: 9, 34, 50, 57, 168, 177
 • Zeih: 170
 • Zimmerman: 34, 145
← Back to Genealogies